சர்வதேசத் தடகளப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை

சைப்ரஸில் நடைபெற்ற சர்வதேசத் தடகளப் போட்டியில் 100 மீ. தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றார் இந்திய வீராங்கனை ஜோதி யாரஜ்ஜி.