சளி, சீழ், ரத்தத்துடன் கூடிய வயிற்றுப்போக்கு நிற்க