சித்த மருத்துவத்தில் கரோனாவுக்குச் சிறந்த தடுப்பு மருந்து