சிறந்த மகளிா் கிரிக்கெட்டா் விருது: ஸ்மிருதி மந்தனா பெயரும் பரிந்துரை