சீனியர் மகளிர் கால்பந்து: ஆந்திரத்தை வென்றது குஜராத்