சீனியா் மகளிா் கால்பந்து: இறுதி ஆட்டத்தில் மோதும் ரயில்வேஸ் – மணிப்பூா்