சுகம் தரும் சித்த மருத்துவம்: சினைப்பை நீர்க்கட்டிகளை 'வஜ்ஜிர பீஜம்' கரைக்குமா?

மாறிப்போன அன்றாட வாழ்வியல் நெறிமுறைகளும், மறந்து போன பாரம்பரிய உணவும், பாரம்பரிய மருத்துவமும் இது போன்ற பல நோய் நிலைகளை நம்மிடையே விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்பது தான் உண்மை.