சூரத்தில் பயிற்சியைத் தொடங்கிய சிஎஸ்கே அணி (விடியோ)

சிஎஸ்கே வீரர்கள் 5 நாள்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு சூரத்தில் பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார்கள்…