செங்கல்ராயன் சா்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அரைவை திடீா் நிறுத்தம்: விவசாயிகள் கவலை