செஸ்ஸபிள் மாஸ்டா்ஸ்: பிரக்ஞானந்தாவுக்கு 2-ஆம் இடம்

செஸ்ஸபிள் மாஸ்டா்ஸ் ஆன்லைன் செஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டரான ஆா்.பிரக்ஞானந்தா 2-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.