செஸ் இறுதிச்சுற்று: முதல் நாளில் பிரக்ஞானந்தா தோல்வி

இரு நாள்களாக நடைபெறும் செஸ்ஸபிள் மாஸ்டர்ஸ் ரேபிட் செஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில்…