செஸ் ஒலிம்பியாடிலும் இனி ‘ஜோதி ஓட்டம்’ – எப்போதும் இந்தியாவில் தொடக்கம்

ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்கத்துக்கு முன்பாக நடத்தப்படுவதைப் போன்று, செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் தொடக்கத்துக்கு முன்பாகவும் ஜோதி ஓட்டத்தை நடத்துவதென முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக