செஸ் ஒலிம்பியாட்: ஓபன் பிரிவில் 189 அணிகள் பதிவு

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இதுவரைஓபன் பிரிவில் 189 அணிகளும், மகளிா் பிரிவில் 154 பேரும் பதிவு செய்துள்ளனா்.