ஜூனியா் ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: இறுதிச் சுற்றில் ஆா்ஜென்டீனா-ஜொ்மனி