ஜூனியா் பளுதூக்குதல்: இந்தியாவுக்கு மேலும் இரு பதக்கம்

ஜூனியா் உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பின் 2-ஆம் நாளில் இந்தியாவுக்கு ஒரு வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்தன.