ஞாலம் கருதினும் கைகூடும்! 

கால தாமதத்திற்கு புகழ் பெற்ற இந்திய ரயில்வே துறையே மாறிவிட்டது, நாம் மாற வேண்டாமா? நாம் மாறினால் நாடே மாறிவிடும்.