டாங்கைல் கைத்தறி பருத்தி மற்றும் பட்டுப் புடவைகள்!