தமிழக இளம் செஸ் வீரரைப் பாராட்டும் கார்ல்சன்

தமிழக இளம் செஸ் வீரர் குகேஷுக்கு உலக சாம்பியன் மேக்னஸ் கார்ல்சன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.