தமிழர் பண்பாடும் நீரும்

நீர் என்பது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. அது சடங்குகளிலும் விழாக்களிலும் பயன்பாடு என்ற நிலையில் மட்டுமன்றி ஒருவிதமான நம்பிக்கை சார்ந்த புனிதத் தன்மையையும் அடைந்து விடுகின்றது.