தமிழால் உலகை இணைப்போம்

எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்த நம் அன்னைத் தமிழ் இன்று மொழிக் கலப்பால் துயருறுகிறாள். தமிழ் எழுத்துகளை எழுதத் தெரியாமல் தமிழை ஆங்கிலத்தில் ஒலி மாற்றி எழுதும் புதிய தலைமுறை உருவாகி வருகிறது.