தாய்மார்களே! குளிர்காலத்தில் சரும பராமரிப்பு அவசியம்


குளிர்காலத்தில் சருமத்தை எப்போதும் ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க தாய்மார்கள் தோல் பராமரிப்பு முறையைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.