திறந்த மனதுடன் சிந்திப்போம்!

மத்திய அரசை நல்ல தமிழில் நடுவண் அரசு என்று கூறி வந்தோம். சென்டரல் கவா்ன்மென்ட் என்பதால் மத்திய அரசு என்கிறோம்.