துளிகள்…

நட்பு ரீதியிலான மகளிா் கால்பந்தில் இந்தியா – எகிப்தை (1-0) வென்றது.