தெரியாத ஊர் புரியாத மொழியா? கவலை வேண்டாம், இந்தக் கருவி உங்களுக்கு உதவும்!


கோவையில் உள்ள பிரபலமான மருத்துவமனையில் ஓர் அறையில் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகம்