தெலுங்கானாவில் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம்

விவசாயம்தான் தமிழகத்தின் முதுகொலும்பு. இந்நிலையில் விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து இலவச மின்சாரத்தை வழங்கப்படு்ம என்று தெலுங்கானா அரசு உறுதியளித்துள்ளது.