தேசிய துப்பாக்கி சுடுதல்: அங்குா் மிட்டலுக்கு பட்டம்