நடிகர் சோனு சூட்டுக்கு கோல்டன் விசா வழங்கிய துபை

நடிகர் சோனு சூட்டுக்கு துபை அரசு கோல்டன் விசா வழங்கியுள்ளது.