நன்றி ஐயா: பத்தல பத்தல பாடல் குறித்து சாண்டி நெகிழ்ச்சி

நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. என் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாய்ப்பளித்த…