நிலத்தை உழுதால் இந்திரன் மழையைக் கொண்டு வருவானா? இந்த இளம்பெண்களின் நம்பிக்கை ஈடேறுமா?

மேற்கண்ட நம்பிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே உத்தரப் பிரதேசத்தில் அந்த இளம்பெண்கள் இந்திரன் மனம் குளிர்ந்து மழையாகப் பொழிவான் எனும் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு தங்களது நிலத்தை ஏர்கலப்பையால் உழுது கொண்டிருக்கி