நூற்றாண்டு விழாக் கொண்டாட்டம்: உருவப்படம் திறக்க வரும் 2-வது குடியரசுத் தலைவா்