நேர மேலாண்மை அறிவோம்!

காலையில் கண்விழிப்பதற்கு ஒரு நொடி முன்பே கைவிரல்கள் அலைபேசியை தேட ஆரம்பித்துவிடுகிறது.