பஞ்சாபை வீழ்த்தியது லக்னெள அணி

பஞ்சாப் அணியை 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் லக்னெள அணி வீழ்த்தியது.