பஞ்சாப் தேர்தல்: ஜலந்தரில் வாக்களித்த ஹர்பஜன் சிங்

பஞ்சாப் தேர்தல்: ஜலந்தரில் வாக்களித்த ஹர்பஜன் சிங்