பயிற்சியாளரைப் பிரிந்தார் ஜோகோவிச்

என் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான கட்டங்களில் மரியன் என்னுடன் இணைந்திருந்தார்.