பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்: இந்தியாவுக்கு தங்கம், வெள்ளி