பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் புற்றுநோய் கல்வி: பரிந்துரைக்கும் ஆய்வாளர்கள்


நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் புற்றுநோய் கல்வியைச் சேர்ப்பது மாணவர்களிடையே புற்றுநோய் கல்வியறிவை மேம்படுத்தக்கூடும்