பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது தென் ஆப்பிரிக்கா