பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு!

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி மட்டுமல்லாமல், அரசியல் குழப்பமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டு, அரசுக்கு எதிராக நடக்கும் கிளா்ச்சிகளை அடக்க ராணுவம் பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.