பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன்: காலிறுதியில் பி.வி.சிந்து, சாத்விக்-சிராக்