புறந்தள்ள முடியாத பொக்கிஷங்கள்

பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வுகளை, நமது முன்னோா் எழுதி வைத்துவிட்டுப்போன ஆவணங்கள் மூலமாகவும், கல்வெட்டுச் செய்திகள் வாயிலாகவும்,