பெரிய போட்டிகளுக்கு தயாராக ஹாக்கி புரோ லீக் உதவும்: ஹா்மன்ப்ரீத்