பெற்றோரும் பிள்ளைகளும்

அண்மையில் முதியோா் இல்ல விளம்பரம் ஒன்றில் காணப்பட்ட இரண்டு நபா்களைப் பாா்த்து நான் வியப்படைந்தேன்.