பொன்னிறத் தேனீர் தயாரிக்க தெரியுமா உங்களுக்கு?!

வெறும் மூன்று நிமிடங்கள் மட்டும் போதும் இல்லா விட்டால் தேனீரின் பொன்னிறம் மாறி விடக்கூடும். வடிகட்டிய தேனீரை இப்போது அருந்தலாம்.