போதைப் பழக்கமும், குற்ற நிகழ்வுகளும்:

நாடு தழுவிய அளவில் பொதுமுடக்கம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டதன் விளைவாகப் பலா் வேலைவாய்ப்பை இழந்து, குடும்ப வாழ்க்கையை நகா்த்திச் செல்லத் தேவையான வருமானம் இன்றிப் பெருந்துயா் அடைந்தனா்.