போதை பாக்கு கடத்தல் வாகனங்களாகும் ஆம்னி பேருந்துகள்