போபண்ணா ஜோடி தோல்வி

ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா/ரஷியாவின் அஸ்லான் கராட் சேவ் இணையும்,