'மன்னிப்பது தவறு; பழிவாங்குதலே சரி'


தன்னை ஏமாற்றியவரை மன்னிப்பதை விட பழிவாங்குவதையே மனிதர்கள் விரும்புவதாக ஆராய்ச்சி ஒன்றின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.