மறப்பது மனித இயல்பு: ரமலான் சிறப்புக் கட்டுரைத் தொடர் – 25

இறைவன் கட்டளைக்குக் கட்டுப்பட்டு கடமையைக் கவினுற ஆற்றுவோரும் மறப்பது, மறந்து கடமையில் பிறழ்வது, தவறுவது, தவறிழைப்பது மனித இயல்பு என்பதை முதல் மனிதன் ஆதி நபி மனித குலத்தின் தந்தை ஆதம் நபி