மறை பிறந்த இறை மாதம்: ரமலான் சிறப்புக் கட்டுரைத் தொடர் – 11

உலகமக்கள் தொகையில் நான்கில் ஒரு பங்கினரான முஸ்லிம் பெருமக்கள் #39;ஈதுல் ஃபித்ர் #39; பெருநாளை ஈகைத்திருநாளாகக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர்.