மாற்றமில்லாததா? மாற்றக் கூடியவையா? பாகம் 4 விளைவுகள்